Gratis adviesgesprek 10+ jaar ervaring Oplossingen op maat Professionele monteurs Gratis verzending
Advies nodig? Bel: 0591 - 561 737 of mail naar: info@solotech.nl
Advies nodig?
Support
Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden SoloTech

Tot stand gekomen op 4 oktober 2022

SoloTech is gevestigd aan Boslaan 3, 7811GJ, te Emmen

en ingeschreven bij de KvK onder nummer: 56491875.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:

De Algemene Voorwaarden zoals hierna vermeld.

SoloTech

SoloTech is een onderneming gericht op het verlenen van Diensten (alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die SoloTech voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht) en de verkoop van Producten (alle zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst gesloten tussen SoloTech en de Wederpartij).

Overeenkomst:

Iedere Overeenkomst gesloten tussen SoloTech en de Wederpartij, gericht op het verlenen van de Diensten en het verkopen van de Producten.

Wederpartij:

Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en SoloTech opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Dienst en het Product heeft afgenomen. Onder de Wederpartij worden zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Consument:

De Wederpartij, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep (particuliere klant).

Bedrijf:

De Wederpartij, niet natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep (zakelijke klant).

Partij:

SoloTech, dan wel de Wederpartij, tezamen te noemen de “Partijen”.

Tarief:

De financiële vergoeding die de Wederpartij, voor de uitvoering van de Diensten en de koop van de Producten, aan SoloTech dient te voldoen.

Koop en/of Dienstverlening op afstand:   

De Overeenkomst tussen SoloTech en de Wederpartij, waarbij in het kader van een door de SoloTech georganiseerd systeem voor Koop en/of Dienstverlening op afstand, bij het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen).

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen SoloTech en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op Overeenkomsten met SoloTech, waarbij voor de uitvoering van de Overeenkomst derden worden ingeschakeld.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. In het geval is gebleken is dat één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. SoloTech en de Wederpartij zullen in overleg nieuwe bepalingen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, overeenkomen.

5. Afwijkingen van de Overeenkomst en van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met SoloTech zijn overeengekomen.

6. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorziet, zal de Overeenkomst in het licht van deze Algemene Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

Artikel 3. Aanbiedingen en/of offertes

1. Alle aanbiedingen en/of offertes van SoloTech zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen. De aanbieding en/of offerte vervalt op het moment dat SoloTech de aanbieding en/of offerte intrekt.

2. Alle aanbieding en/of offertes gelden zolang de voorraad strekt.

3. SoloTech kan niet aan zijn/haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. In dit geval is er geen Overeenkomst tot stand gekomen.

4. Indien de aanvaarding door de Wederpartij, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod, is SoloTech daaraan niet gebonden. In dit geval is er geen Overeenkomst tot stand gekomen.

5. In het geval SoloTech aan de Wederpartij een samengestelde prijsopgave verstrekt, is SoloTech niet verplicht tot uitvoering van een gedeelte van de Diensten, noch tot levering van een gedeelte van de Producten, overeenkomstig een gedeelte van het opgegeven Tarief.

6. Alle aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 4. Totstandkoming, duur en beëindiging Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand doordat de Wederpartij de aanbieding en/of offerte tijdig, voordat zij is vervallen, heeft aanvaard.

Diensten

2. De Overeenkomst kan worden gesloten voor zowel bepaalde tijd, als voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. De Overeenkomst kan te allen tijde met wederzijds goedvinden worden beëindigd. In het geval er geen sprake is van wederzijds goedvinden kan de Overeenkomst eenzijdig worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Bij beëindiging van de Overeenkomst is SoloTech gerechtigd om de reeds gemaakte kosten en de reeds uitgevoerde werkzaamheden in rekening te brengen.

Artikel 5. Wijziging Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt SoloTech de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte, net als van eventuele financiële gevolgen. Partijen zullen in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

2. SoloTech zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan SoloTech kunnen worden toegerekend.

3. Wijzigingen in of aanvullingen van de oorspronkelijke Overeenkomst zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen of aanvullingen schriftelijk zijn aanvaard door de Partijen.

Artikel 6. Tarieven

1. De Tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

2. De Tarieven zijn inclusief extra kosten, zoals reis-, parkeer- en verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

3. In het geval Producten naar het buitenland (buiten Nederland) moeten worden verstuurd, wordt hiervoor een extra toeslag in rekening gebracht.

4. Indien niet uitdrukkelijk een Tarief is overeengekomen, zal het Tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van SoloTech.

5. Van alle bijkomende kosten zal SoloTech tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Artikel 7. Wijziging Tarieven

1. Indien SoloTech bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Tarief overeenkomt, is SoloTech gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Tarief oorspronkelijk (bij het sluiten van de Overeenkomst) niet onder voorbehoud is gegeven.

2. Indien SoloTech het voornemen heeft om het Tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte, net als van de omvang van de verhoging en de datum waarop de verhoging zal ingaan.

3. De Wederpartij is gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden indien de verhoging van het Tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, tenzij:

Artikel 8. Koop en/of Dienstverlening op afstand: herroepingsrecht

De volgende bepalingen zijn alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument

1. In het geval sprake is van Koop en/of Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij (Consument) een aantal rechten, waaronder het recht dat de levering van de Producten plaatsvindt binnen uiterlijk binnen dertig dagen na het sluiten van de Overeenkomst en het recht om de Overeenkomst gedurende veertien dagen na het sluiten van de Overeenkomst of gedurende veertien dagen na de ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen, te herroepen. Herroeping van de Overeenkomst houdt in dat de Overeenkomst wordt ontbonden, de Wederpartij de reeds ontvangen Producten moet terugsturen (binnen veertien dagen na kennisgeving van de herroeping) en SoloTech het reeds betaalde Tarief moet terugbetalen (binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van de herroeping).

2. De Wederpartij dient de SoloTech vooraf kenbaar te maken dat hij/zij gebruik wil maken van zijn/haar herroepingsrecht, dit kan door het versturen van een e-mail naar SoloTech. De Wederpartij ontvangt zo spoedig mogelijk per e-mail een bevestiging van de herroeping. 

3. Indien de Wederpartij de geleverde Producten terugstuurt, dient de Wederpartij de Producten in de originele verpakking en in ongebruikte staat, vergezeld van de originele pakbon, met alle geleverde toebehoren, te terug sturen binnen veertien dagen nadat hij/zij SoloTech op de hoogte heeft gesteld van herroeping. SoloTech behoudt het recht om het Product op grond van voormelde punten, of bij vermoedelijk gebruikte Producten, de retournering te weigeren.

4. Retourzendingen verzonden buiten genoemde periode van veertien dagen worden niet geaccepteerd. Na ontvangst van het Product zal SoloTech het Product inspecteren op voormelde punten. De Wederpartij ontvangt zo spoedig mogelijk een e-mail bij ontvangst van het Product. De beoordeling van het feit of het Product ongebruikt en in originele staat verkeerd, rust volledig op SoloTech.

5. De verzendkosten van het terugzenden komen voor rekening van de Wederpartij. In het geval de Wederpartij de terugzending niet of onvoldoende heeft gefrankeerd, zullen deze kosten in rekening worden gebracht op de terugbetaling aan de Wederpartij.

6. De Wederpartij dient te allen tijde te kunnen bewijzen dat hij/zij het Product heeft teruggestuurd door middel van het verstrekken van (een kopie of foto) van het bewijs van verzending.

7. In het geval het Product beschadigt raakt tijdens het terugzenden, komt dit voor risico en rekening van de Wederpartij. SoloTech zal een beschadigd Product niet terug in ontvangst nemen. De Wederpartij zal geen terugbetaling ontvangen.

8. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:

9. Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is uitgevoerd. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien SoloTech met de uitvoering van de Dienst is begonnen met de uitdrukkelijke en voorafgaande instemming van de Wederpartij en indien de Wederpartij heeft erkend dat hij/zij zijn/haar herroepingsrecht verliest zodra SoloTech de Dienst volledig heeft verricht.

De volgende bepalingen zijn alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf

10. SoloTech doet er alles aan om de Wederpartij via de website zo volledig mogelijk te informeren over de Diensten en Producten. Mocht een geleverd Product desondanks niet aan de verwachting van de Wederpartij voldoen, kan het Product geretourneerd worden. Het is niet mogelijk om een reeds uitgevoerde Dienst te retourneren.

11. De Wederpartij dient vooraf kenbaar te maken dat hij/zij het Product wil retourneren, dit kan door het versturen van een e-mail naar SoloTech. Het is voor de Wederpartij mogelijk om het Product te retourneren binnen veertien dagen na ontvangst van het Product. Na aanmelding van de retournering ontvangt de Wederpartij zo spoedig mogelijk per e-mail een bevestiging van de aanmelding. Het Product moet, binnen veertien dagen na aanmelding van de retour, worden teruggestuurd in de originele verpakking, vergezeld van de originele pakbon en moeten zich in ongebruikte staat bevinden. SoloTech behoudt het recht om het Product op grond van voormelde punten, of bij vermoedelijk gebruikte Producten, de retournering te weigeren. Het Product dient per omgaande, doch uiterlijk binnen veertien dagen teruggestuurd te zijn naar SoloTech. Retourzendingen verzonden buiten genoemde retourperiode worden niet geaccepteerd. Na ontvangst van het Product zal SoloTech het Product inspecteren op voormelde punten. De Wederpartij ontvangt zo spoedig mogelijk een e-mail bij ontvangst van het Product. De beoordeling van het feit of het Product ongebruikt en in originele staat verkeerd, rust volledig op SoloTech.

12. De verzendkosten van het terugzenden van het Product komen voor risico en rekening van de Wederpartij. In het geval de Wederpartij de terugzending niet of onvoldoende heeft gefrankeerd, zullen deze kosten in rekening worden gebracht op de terugbetaling aan de Wederpartij.

13. De Wederpartij dient te allen tijde te kunnen bewijzen dat hij/zij het Product heeft teruggestuurd door middel van het verstrekken van (een kopie of foto) van het bewijs van verzending.

14. In het geval het Product beschadigt raakt tijdens het terugzenden, komt dit voor risico en rekening van de Wederpartij. SoloTech zal een beschadigd Product niet terug in ontvangst nemen. De Wederpartij zal geen terugbetaling ontvangen.

Artikel 9. Uitvoering Diensten

1. SoloTech zal de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. SoloTech heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt daarom uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De Diensten kunnen worden uitgevoerd op locatie van de Wederpartij of op een door de Wederpartij gekozen locatie.

4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft SoloTech het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is SoloTech niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

5. De Wederpartij verstrekt tijdig alle informatie, gegevens, instructies en documenten, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan SoloTech.

6. Indien de voorgaande informatie, gegevens, instructies en documenten niet of niet tijdig worden verstrekt, heeft SoloTech het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging komen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 10. Levering Producten

1. De levering vindt plaats doordat het Product in de macht wordt gesteld aan de Wederpartij (in de hoedanigheid van Consument) of doordat het Product ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij (in de hoedanigheid van Bedrijf).

2. De levering vindt plaats op locatie van SoloTech of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

3. De Wederpartij is verplicht om het gekochte Product af te nemen op het moment waarop deze hem/haar ter hand worden gesteld (in de hoedanigheid van Consument) of op het moment waarop deze hem/haar ter beschikking staan (in de hoedanigheid van Bedrijf), tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

4. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering het Product weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van informatie, gegevens, instructies of documenten die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde Producten worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dit geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 11. Uitvoerings- en leveringstermijnen

1. De uitvoering van de Diensten en de levering van de Producten zullen plaatsvinden binnen een door SoloTech opgegeven termijn. Deze termijn is slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

2. Indien SoloTech informatie, gegevens, instructies of documenten nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Diensten en/of de levering van de Producten, vangen de uitvoerings- en de leveringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan SoloTech heeft verstrekt.

3. Bij overschrijding van de uitvoerings- of de leveringstermijn dient de Wederpartij SoloTech schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij SoloTech alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de Diensten uit te voeren en/of om de Producten te leveren.  

4. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de uitvoering en/of de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat SoloTech haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. In het geval SoloTech binnen deze termijn niet over gaat tot uitvoering en/of levering, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 12. Risico-overgang

1. De Producten komen, tot het tijdstip van de levering (artikel 10), voor rekening en risico van SoloTech.

2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de Producten, gaat op de Wederpartij over op het moment van de levering: op het moment waarop de Producten in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht (in de hoedanigheid van Consument) of op het moment waarop de Producten aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan (in de hoedanigheid van Bedrijf).

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door SoloTech in het kader van de Overeenkomst geleverde Producten blijven eigendom van SoloTech totdat de Wederpartij hetgeen hij/zij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd (het Tarief), deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte Diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

3. Zolang het eigendom van het geleverde Product niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 14. Betaling

1. Betaling van het Tarief vindt plaats door middel van overmaking op een door SoloTech aangewezen bankrekening, op een door SoloTech aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Overmaking geschiedt middels een factuur of overboeking.

2. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

3. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

4. SoloTech is gerechtigd om de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren.

5. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem/haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

8. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele van de Wederpartij, zijn de vorderingen van SoloTech en de verplichtingen van de Wederpartij jegens SoloTech onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15. Incassokosten

1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn/haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

2. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft SoloTech pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat SoloTech de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 16. Opschorting

1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft SoloTech het recht om de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. Daarnaast is SoloTech bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien:

3. Bij opschorting behoudt SoloTech het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17. Ontbinding

1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is SoloTech bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Daarnaast is SoloTech bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

3. Ontbinding van de Overeenkomst geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving aan de Wederpartij, zonder rechterlijke tussenkomst.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van SoloTech op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

5. Indien SoloTech de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is SoloTech niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door SoloTech geleden schade.

Artikel 18. Overmacht

1. In het geval SoloTech een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt is er sprake van een tekortkoming aan haar zijde. Een tekortkoming kan niet aan SoloTech worden toegerekend, als de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. In dit geval is sprake van overmacht. In het geval van overmacht zijn de Partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SoloTech geen invloed kan uitoefenen en waardoor SoloTech niet in staat is de verplichtingen na te komen. SoloTech heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat SoloTech zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Zowel SoloTech als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt SoloTech zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide Partijen gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zonder dat de Partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

4. Indien SoloTech ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SoloTech gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

5. Al het voorgaande geldt ook voor de Wederpartij indien sprake is van overmacht aan zijn/haar zijde.

Artikel 19. Conformiteit, onderzoekstermijn en garantie

1. Indien de uitgevoerde Diensten en/of de geleverde Producten naar mening van de Wederpartij niet overeenkomstig de Overeenkomst zijn uitgevoerd en/of zijn geleverd, dient de Wederpartij dit tijdig (zie volgende alinea) aan SoloTech te melden. SoloTech zal vervolgens beoordelen of de uitgevoerde Diensten en/of de geleverde Producten in aanmerking komen voor eventueel (gedeeltelijk) herstel, (gedeeltelijke) vervanging of een (gedeeltelijke) terugbetaling.

2. De Wederpartij is gehouden om de uitgevoerde Diensten op het moment van oplevering, maar in ieder geval binnen 10 dagen na oplevering, te onderzoeken. De Wederpartij is gehouden om de geleverde Producten op het moment van levering, maar in ieder geval binnen 10 dagen na levering, te onderzoeken. De Wederpartij behoort te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van hetgeen is (op)geleverd overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

3. Indien het geleverde Product door een derde is geproduceerd, geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

4. Iedere vorm van eventuele garantie komt te vervallen indien het gebrek niet binnen de gestelde termijn is gemeld (tenzij uit de aard van de Diensten en/of Producten of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit), als het gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid, de Producten anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden of als het gebrek een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan de uitgevoerde Diensten en/of de geleverde Producten hebben aangebracht.

5. Daarnaast komt een eventueel herstel, vervanging of terugbetaling te vervallen indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar SoloTech geen invloed op uit kan oefenen (onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden). Eventuele garantie, vervanging of terugbetaling is uitgesloten op reparatiewerkzaamheden en op schade als gevolg van normaal gebruik en slijtage.

6. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij SoloTech binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

7. Indien de Wederpartij tijdig melding maakt van de eventuele gebreken, blijft de Wederpartij desalniettemin verplicht tot afname en betaling van de Diensten en/of Producten, tenzij de Diensten en/of Producten geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 20. Schade en aansprakelijkheid

1. SoloTech is slechts aansprakelijk voor directe schade, mits die directe schade is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van SoloTech. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

2. SoloTech is niet aansprakelijk voor indirecte schade (daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij, in het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW), niet voor schade, van welke aard dan ook, doordat SoloTech is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens (tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SoloTech kenbaar behoorde te zijn) en niet voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

3. Indien SoloTech aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld, doch uiterlijk tot het bedrag waarop de door SoloTech aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat SoloTech overeenkomstig de verzekering draagt.

4. De Wederpartij dient de schade waarvoor SoloTech aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen na het ontstaan van de schade aan SoloTech te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Artikel 21. Vrijwaring en verjaringstermijn

1. De Wederpartij vrijwaart SoloTech voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

2. Indien SoloTech door derden mocht worden aangesproken, is de Wederpartij gehouden SoloTech zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van SoloTech en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

3. Voor alle vorderingen jegens SoloTech en de door SoloTech (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar, tenzij de vordering is gegrond op het niet beantwoorden van het afgeleverde Product aan de Overeenkomst, dan geldt een verjaringstermijn van twee jaar.

Artikel 22. Klachtenregeling

1. Indien de Wederpartij een klacht heeft omtrent de wijze waarop SoloTech haar bedrijfsactiviteiten uitvoert, kan de Wederpartij via de e-mail een klacht indienen.

2. De Wederpartij dient een klacht in te dienen binnen één maand nadat de Wederpartij kennis heeft genomen van het bestaan van de klacht.

3. SoloTech behandelt alle klachten vertrouwelijk.

4. SoloTech zal er naar streven om de klacht binnen één maand af te handelen.

Artikel 23. Auteurs- en intellectuele eigendomsrechten

1. SoloTech behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

2. SoloTech behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 24. Geheimhouding

1. Zowel SoloTech als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 25. Verwerking van persoonsgegevens

1. Bij de uitvoering van de Diensten en de verkoop van de Producten verwerkt SoloTech persoonsgegevens van de Wederpartij. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt SoloTech in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving.

2. De persoonsgegevens die de Wederpartij aan SoloTech verstrekt, zal SoloTech zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. SoloTech zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3. SoloTech zal de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van de uitvoering van de Diensten, het leveren van de Producten of het afhandelen van een eventuele klacht.

4. Het is SoloTech niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

5. De Wederpartij heeft een aantal rechten, waaronder het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

6. De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

Artikel 26. Cookies

1. Bij het bezoeken van de website van SoloTech, kan SoloTech informatie van de Wederpartij verzamelen over het gebruik van de website door middel van cookies. Bij het bezoeken van de website dient de Wederpartij zelf aan te geven of hij/zij akkoord gaat met het gebruik van cookies.

2. De informatie die SoloTech verzamelt door middel van cookies kan gebruikt worden voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. 

Artikel 27. Nieuwsbrief

1. De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

2. De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail.

3. De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. Nadat de Wederpartij zich heeft afgemeld, zal hij/zij geen nieuwsbrief meer ontvangen.

Artikel 28. Wijziging Algemene Voorwaarden

1. SoloTech heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

2. SoloTech zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. De wijzigingen zullen van kracht zijn na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen.

3. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden, tenzij SoloTech bereid is om de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de oorspronkelijk geldende Algemene Voorwaarden.

Artikel 29. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SoloTech onderdeel is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

3. Geschillen tussen SoloTech en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar SoloTech is gevestigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 30. Vindplaats Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van SoloTech en gedeponeerd bij de KvK onder nummer: 56491875.